logo

Velg språk

Selskapets vedtekter

Eidesvik Offshore ASA -  Organisasjonsnummer 986 942 785

 

§1 Firma
Selskapets firma er Eidesvik Offshore ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bømlo kommune. Selskapets generalforsamling kan avholdes i Haugesund eller Oslo etter styrets nærmere beslutning.

§3 Virksomhet
Selskapets virksomhet er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet.

§4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på kr. 3.107.500 fordelt på 62.150.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§5 Ledelse
Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på  generalforsamlingen.

§7 Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgiving.

Vedtektsdato: 23.03.2018
Ajour pr. 23.03.2018

Eidesvik Offshore ASA -  Organisasjonsnummer 986 942 785

 

§1 Firma
Selskapets firma er Eidesvik Offshore ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bømlo kommune. Selskapets generalforsamling kan avholdes i Haugesund eller Oslo etter styrets nærmere beslutning.

§3 Virksomhet
Selskapets virksomhet er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet.

§4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på kr. 3.107.500 fordelt på 62.150.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§5 Ledelse
Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på  generalforsamlingen.

§7 Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgiving.

Vedtektsdato: 23.03.2018
Ajour pr. 23.03.2018

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00