logo

Velg språk

Samfunnsansvar

Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av” Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA” og selskapets samfunnsansvar fremgår av «Human right policy» og «Environmental policy». Her framgår det at arbeidet med å nå virksomhetens mål skal utføres med høy etisk standard og på en måte som i størst mulig grad er skånsom i forhold til miljøet og samfunnet for øvrig. I dette innebærer det at vi skal opptre med respekt og ærlighet overfor kunder, leverandører, ansatte, myndigheter, eiere og samfunnet for øvrig, og at selskapet og den enkelte ansatte skal etterleve relevante lover. Av retningslinjene framgår det at selskapet og den enkelte ansatte skal avstå fra alle former for korrupsjon og det er angitt hvordan selskapets ansatte skal opptre dersom de tilbys gaver eller andre fordeler som følge av sitt ansettelsesforhold.

Det framgår videre at selskapet og alle ansatte skal etterleve alle internasjonale anerkjente regler for menneskerettigheter, herunder at en skal avstå fra alle former for diskriminering.

Det er ikke avdekket brudd på selskapets etiske retningslinjer i 2018.

Selskapet har historisk gått i bresjen for å øke rekrutteringen av norske sjøfolk. Betydelige midler er allokert til dette arbeidet gjennom tiltak for å øke attraktiviteten for ungdommer til å velge en maritim utdanningsveg. Tiltak har vært både individuelle gjennom stipendordninger og kollektive, eksempelvis garanti om lærlingeplasser, betydelige tilskudd til Skoleskipet Gann og tilskudd til professorat ved Høgskolen Stord Haugesund. En har partnerskapsavtaler med flere utdanningsinstitusjoner for maritime fag. Samtidig opplever industrien en ytterligere grad av konkurranse internasjonalt, også hva gjelder kompetanse og kost. Det er således en viktig forutsetning for videre satsning fremover hva gjelder norsk kompetanse at rammevilkår blir tilrettelagt slik at det gjør det attraktivt for industrien å bygge også norsk kompetanse over tid.

Eidesvik har vært aktiv i arbeidet med å bygge opp institusjoner for opplæring innenfor praktisk sikkerhetsarbeid nasjonalt gjennom utvikling av selskapet Resq AS og i senere år simulatorsenteret Simsea AS.

Selskapet er en betydelig bidragsyter for kultur, idrett og ungdomsarbeid i nærmiljøet. Gjennom langsiktige avtaler med kulturinstitusjoner og idrettslag i Bømlo så er selskapet med å sikre at disse har et levedyktig finansielt fundament. Også på anleggs siden har selskapet bidratt betydelig både gjennom idrettsanlegg og realisering og drift av all-aktivitetshuset Langevåg Bygdetun.

Eidesvik har i mange år vært pådriver for å utvikle miljøteknologi for anvendelse innenfor maritim næring. Selskapet fikk allerede i 2003 levert det første forsyningsskipet med LNG som drivstoff, som gir store utslippsreduksjoner til det ytre miljø. I senere år har en vært partner i «Fellowship» hvor utvikling av brenselselle og batteriteknologi har vært utviklet. I øyeblikket utfører «Fellowship» utprøving av LNG drevet brenselselle kombinert med batteriteknologi om bord i selskapets skip Viking Lady, noe som gjør at skipet i øyeblikket opererer som et hybridskip. Resultatene så langt er lovende og det antas at resultatet av arbeidet vil kunne ha meget stor miljøeffekt når denne teknologien blir tilgjengelig for maritim sektor

Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av” Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA” og selskapets samfunnsansvar fremgår av «Human right policy» og «Environmental policy». Her framgår det at arbeidet med å nå virksomhetens mål skal utføres med høy etisk standard og på en måte som i størst mulig grad er skånsom i forhold til miljøet og samfunnet for øvrig. I dette innebærer det at vi skal opptre med respekt og ærlighet overfor kunder, leverandører, ansatte, myndigheter, eiere og samfunnet for øvrig, og at selskapet og den enkelte ansatte skal etterleve relevante lover. Av retningslinjene framgår det at selskapet og den enkelte ansatte skal avstå fra alle former for korrupsjon og det er angitt hvordan selskapets ansatte skal opptre dersom de tilbys gaver eller andre fordeler som følge av sitt ansettelsesforhold.

Det framgår videre at selskapet og alle ansatte skal etterleve alle internasjonale anerkjente regler for menneskerettigheter, herunder at en skal avstå fra alle former for diskriminering.

Det er ikke avdekket brudd på selskapets etiske retningslinjer i 2018.

Selskapet har historisk gått i bresjen for å øke rekrutteringen av norske sjøfolk. Betydelige midler er allokert til dette arbeidet gjennom tiltak for å øke attraktiviteten for ungdommer til å velge en maritim utdanningsveg. Tiltak har vært både individuelle gjennom stipendordninger og kollektive, eksempelvis garanti om lærlingeplasser, betydelige tilskudd til Skoleskipet Gann og tilskudd til professorat ved Høgskolen Stord Haugesund. En har partnerskapsavtaler med flere utdanningsinstitusjoner for maritime fag. Samtidig opplever industrien en ytterligere grad av konkurranse internasjonalt, også hva gjelder kompetanse og kost. Det er således en viktig forutsetning for videre satsning fremover hva gjelder norsk kompetanse at rammevilkår blir tilrettelagt slik at det gjør det attraktivt for industrien å bygge også norsk kompetanse over tid.

Eidesvik har vært aktiv i arbeidet med å bygge opp institusjoner for opplæring innenfor praktisk sikkerhetsarbeid nasjonalt gjennom utvikling av selskapet Resq AS og i senere år simulatorsenteret Simsea AS.

Selskapet er en betydelig bidragsyter for kultur, idrett og ungdomsarbeid i nærmiljøet. Gjennom langsiktige avtaler med kulturinstitusjoner og idrettslag i Bømlo så er selskapet med å sikre at disse har et levedyktig finansielt fundament. Også på anleggs siden har selskapet bidratt betydelig både gjennom idrettsanlegg og realisering og drift av all-aktivitetshuset Langevåg Bygdetun.

Eidesvik har i mange år vært pådriver for å utvikle miljøteknologi for anvendelse innenfor maritim næring. Selskapet fikk allerede i 2003 levert det første forsyningsskipet med LNG som drivstoff, som gir store utslippsreduksjoner til det ytre miljø. I senere år har en vært partner i «Fellowship» hvor utvikling av brenselselle og batteriteknologi har vært utviklet. I øyeblikket utfører «Fellowship» utprøving av LNG drevet brenselselle kombinert med batteriteknologi om bord i selskapets skip Viking Lady, noe som gjør at skipet i øyeblikket opererer som et hybridskip. Resultatene så langt er lovende og det antas at resultatet av arbeidet vil kunne ha meget stor miljøeffekt når denne teknologien blir tilgjengelig for maritim sektor

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00