logo

Velg språk

Innkalling til Generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 14.30

Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
 

Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder for generalforsamlingen
samt en representant til å medundertegne protokollen.
3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.
4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjennelse av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2011, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.
6. Godkjennelse av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.
7. Godkjennelse av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.
8. Forslag om at NOK 1,00 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.
9. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.
10. Godkjennelse av honorar til revisor for 2011.
11. Fastsettelse av honorar til styret for 2011.
12. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlings dokumenter                   Årsrapport 2011

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo.

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 14.30

Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
 

Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder for generalforsamlingen
samt en representant til å medundertegne protokollen.
3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.
4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjennelse av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2011, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.
6. Godkjennelse av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.
7. Godkjennelse av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.
8. Forslag om at NOK 1,00 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.
9. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.
10. Godkjennelse av honorar til revisor for 2011.
11. Fastsettelse av honorar til styret for 2011.
12. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlings dokumenter                   Årsrapport 2011

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00