logo

Velg språk

Generalforsamling 20 Mai 2008

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2009 kl 15.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

 Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 14.00.

 Dagsorden: 

 1.  Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.

 2.  Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.

 3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

 4. Orientering om selskapets virksomhet og status.

 5. Godkjennelse av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.

 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet, tatt inn som note 28 til regnskapet.

 7. Forslag om at NOK 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.

 8. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.

 9. Godkjennelse av honorar til revisor for 2008.

 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2008.

 11. Valg av styremedlemmer.

Link til :  Innkalling til generalforsamling m. vedlegg   

 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege. 

 

Kolbein Rege
Styreleder

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2009 kl 15.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

 Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 14.00.

 Dagsorden: 

 1.  Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.

 2.  Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.

 3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

 4. Orientering om selskapets virksomhet og status.

 5. Godkjennelse av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.

 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet, tatt inn som note 28 til regnskapet.

 7. Forslag om at NOK 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.

 8. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.

 9. Godkjennelse av honorar til revisor for 2008.

 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2008.

 11. Valg av styremedlemmer.

Link til :  Innkalling til generalforsamling m. vedlegg   

 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege. 

 

Kolbein Rege
Styreleder

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00